Тръжна процедура избор на доставчик по Договор №BG16RFOP002-2.001-1181-C01 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ИНТЕГРИРАНА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕНОС НА ДАННИ И ТЕЛЕВИЗИОННИ УСЛУГИ

Линк за сваляне: Тръжна Процедура